Regulamin konkursu WELLATON

REGULAMIN KONKURSU WELLATON


§ 1. Konkurs

1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do podmiotów: osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).


§ 2. Organizatorzy Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Autor bloga www.atqabeauty.com, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa.

3. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.atqabeauty.com.


§ 3. Zasady konkursu

1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na blogu www.atqabeauty.com. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

3. Zadanie Konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane pod postem dotyczącym farbowania włosów farbą WELLATON 2 w 1 z reaktywatorem koloru. Odpowiedź powinna być umieszczona w formularzu konkursowym dostępnym na blogu www.atqabeauty.com.

4. Konkurs trwa 15 dni, od 13.03.2015 do 27.03.2015, do godz. 23:59. 

5. Nagrodami w konkursie są trzy zestawy, składające się z rocznego zapasu zestawów WELLATON 2 w 1 z reaktywatorem koloru (tj. 12 sztuk) w wybranym przez nagrodzonego odcieniu oraz bransoletki Mokobelle. Jeden uczestnik może wygrać tylko jeden zestaw. Wartość jednego zestawu to 474 zł brutto.


§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród

1. Spośród wszystkich komentarzy Autor Bloga wybierze 3 najbardziej kreatywne odpowiedzi.

2. Ocena dokonywana przez Autora Bloga w kontekście wybory zwycięzców będzie całkowicie subiektywna. 

3. Wyłonienie laureatów przez Autora Bloga nastąpi nie później niż do 31.03.2015 r. 

4. Laureaci konkursu zostaną poinformowani przez Autora bloga poprzez umieszczenie informacji we wpisie na blogu.

5. Po wyłonieniu laureatów Autor bloga skontaktuje się z nimi za pomocą adresów e-mail, podanych w formularzu konkursowym.

6. Treść wiadomości, o której mowa w ust. 5 powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres pocztowy, pod który powinna zostać wysłana nagroda, nr telefonu komórkowego lub stacjonarnego.

7. Nie podanie którejkolwiek z informacji wskazanych w ust. 6 skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody. 

8. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.


§ 5. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród

1. Nagrodami w Konkursie są trzy zestawy, składające się z rocznego zapasu farby WELLATON 2 w 1 (tj. 12 sztuk) w wybranym przez nagrodzonego odcieniu oraz bransoletki Mokobelle.

2. Organizator oświadcza, że nagrody rzeczowe są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

3. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.

4. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres i dane wskazane w treści wiadomości, o której mowa w §4 ust. 6, w terminie do 7 roboczych dni od otrzymania danych adresowych zwycięzców.

5. Podczas wydania nagrody laureat będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość zwycięzcy (dowód osobisty, paszport, dokument prawa jazdy). 

6. Otrzymanie nagrody, o której mowa w ust.1 laureat potwierdzi poprzez podpisanie protokołu odbioru, który będzie miał przy sobie pracownik firmy kurierskiej, bądź inna uprawniona osoba. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takiej sytuacji nagroda pozostają własnością Fundatora.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za Twój kometarz :)

Postaw mi kawę na buycoffee.to